Vormen van vermogensplanning

Personen die bij mij aankloppen zijn meestal op zoek naar een oplossing voor een heel specifiek probleem. Een probleem dat zich al voordoet of een probleem dat in de toekomst zou kunnen optreden. Wat de meesten vergeten, is dat dit specifieke vraagstuk meestal kadert in een veel groter kluwen van juridische factoren die elkaar onderling sterk beïnvloeden. De oplossing kan daardoor in een totaal andere denkpiste schuilen. Dat is net wat mijn expertise voor jou kan betekenen. Vanuit een van de volgende 6 kernvormen van vermogensplanning bouwen we samen aan een sterk, ruimer plan gebaseerd op jouw specifieke situatie.


“Wat kost het me nu of in de toekomst en hoe zal het geregeld worden?”

Wij bieden u een oplossing aan met behulp van de volgende 6 bouwstenen:

Schenkingen

Bij een schenking doe je tijdens je leven afstand van een deel van je vermogen ten gunste van het vermogen van een ander. Je wil je kinderen, neven en nichten, eender wie iets geven? Dan is het ten zeerste aangeraden vroeg te beginnen met de planning van die schenking, vooral als het gaat over onroerende goederen (vastgoed). Door op tijd je schenking te plannen behaal je het grootste fiscale voordeel voor beide partijen en kan er grondig gekeken worden naar de voorwaarden ervan (behoud van huurinkomsten, interesten van spaartegoeden, dividenden op aandelen, enz.). Begin er dus op tijd mee! Ik ben er om je te helpen.
Contacteer me gerust voor meer informatie.

Testamenten

Bij een testament bepaal je schriftelijk wat er met je nalatenschap gebeurt over het overlijden heen. Wederom is het aangewezen hier vroeg mee te beginnen. Samen bespreken we in detail jouw noden en wensen. Tegelijk voorzie ik je van professioneel advies om zo een helder, maar solide testament te ontwerpen dat ten eerste geen discussie toelaat i.v.m. de interpretatie ervan, en ten tweede een zo groot mogelijk positief fiscaal gevolg heeft.
Contacteer me gerust voor meer informatie.

Huwelijkscontracten

Meer en meer sluiten toekomstige echtgenoten en nieuw samengestelde gezinnen huwelijkscontracten voor de regeling van hun huwelijksvermogen. Belangrijk daarbij is de planning van het eigen vermogen ten opzichte van het gemeenschappelijke huwelijksvermogen. De bedoeling van zo’n contract is dat bij een gewijzigde huwelijkssituatie (scheiding, overlijden, …) de negatieve fiscale gevolgen zo gering mogelijk blijven. Bovendien verzeker je dat alle opties open blijven om te bepalen waar het vermogen naartoe kan gaan. Die keuze is essentieel! Ook hier is een zeer persoonlijke opvolging troef.
Contacteer me gerust voor meer informatie.

Vennootschappen

Vennootschappen kunnen zeker als instrument optreden bij het optimaal beheren van je vermogen. In het kader van vermogensplanning kan het interessant zijn om met een vennootschap te werken opdat een bepaald vermogen fiscaal gunstig en onder beheer van (externe) zaakvoerders/bestuurders overgedragen kan worden.

Er zijn talloze fiscaal-technische redenen om een bepaald onroerend goed in je vennootschap te steken. Een van de belangrijkste is dat je het op die manier erg makkelijk kan overdragen naar een volgende generatie, aan bovendien een vlak tarief (i.p.v. progressief). Deze manier van plannen wordt daarom ook vaak gebruikt ter bescherming van het nalatenschap dat wordt overgedragen naar personen die niet zelfvoorzienend zijn. Contacteer me gerust voor meer informatie.

Erfovereenkomst

Een erfovereenkomst is een overeenkomst waarmee men voor het overlijden al bindende afspraken kan maken met de erfgenamen. Deze afspraken kunnen/mogen afwijken van het wettelijk erfrecht. Momenteel is het niet mogelijk om binnen de familie een overeenkomst op te maken met afspraken over een toekomstige nalatenschap (nalatenschap van een persoon die nog in leven is); een dergelijke overeenkomst wordt als nietig en ongeldig beschouwd. Families wensen erfeniszaken onderling echter dikwijls graag op voorhand te regelen. De wetgever is aan dit verzoek tegemoetgekomen. Zo zullen ouders en hun kinderen in de toekomst, tijdens het leven van hun ouders, over meer bewegingsmarge beschikken om een akkoord op te maken over de (niet-opengevallen) nalatenschap van hun ouders. Voor dergelijke erfovereenkomst kan men zich best laten bijstaan. Een dergelijke overeenkomst wordt als nietig en ongeldig beschouwd (behoudens enkele uitzonderingen).
Contacteer me gerust voor meer informatie.

Financiële optimalisatie

Iets dat regelmatig gebed zit in het ontwerp van je vermogensplan, is een financiële planning en optimalisatie. Vaak wil je weten of je tot een bepaalde tijd genoeg liquide ruimte bezit, als we alle geplande uitgaven in rekening brengen. Misschien komt je pensioensparen vrij, ontvang je nog extra inkomsten uit vastgoed of plan je een aanzienlijke aankoop in de nabije toekomst. In elk van deze situaties willen we natuurlijk een gezonde financiële flow van de inkomsten en uitgaven in kaart brengen. Een grondige herziening van je verzekeringen (levensverzekeringen, …) en heronderhandelingen van je leningen, maakt daar natuurlijk ook deel van uit. Contacteer me ook hier gerust voor meer informatie.

Vastgoed

Vaak zit men met vragen omtrent vastgoed in het kader van vermogensplanning of bij de aankoop en financiering ervan. Werkt men best met opstalrecht, erfpacht of is vruchtgebruik interessanter? Kopen de kinderen alvast blote eigendom of is het opportuun om gebruik te maken van een vennootschap? Misschien wenst u een project te realiseren en zijn er vragen omtrent de (financiële/bouwtechnische) mogelijkheden van een bepaald stuk grond of gebouw.
Lees meer.

Nalatenschap

Bij een overlijden zijn er heel wat administratieve zaken die geregeld moeten worden. Zo heeft men een Attest van Erfopvolging nodig voor het vrijgeven van de bankrekeningen. 4 maanden na het overlijden zijn de erfgenamen verplicht om een Aangifte van Nalatenschap in te dienen. Als mede-ontwikkelaar van de successiecalculator en aangifte applicatie, welke thans gebruikt worden in het Belgisch Notariaat, kan ik u snel en met kennis van zaken bijstaan.
Lees meer.